Ons kantoor is nu gesloten 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00
Oceaan

Privacy Policy

Volg ons

Privacy Beleid

Hasselt, 16/05/2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de belangrijkste zaken rond het privacy beleid van THEMA TRAVEL verzameld op deze webpagina. Dit privacy beleid is van toepassing op de website http://thematravel.be/ en alle commerciële relaties tussen THEMA TRAVEL en haar klanten, prospecten en business partners.

THEMA TRAVEL wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die THEMA TRAVEL verzamelt, alsook over de wijze waarop THEMA TRAVEL deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website http/www.thematravel.be impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacy Verklaring goed door, samen met de cookie policy.

Uw rechten

Als u één of meerdere van uw hieronder vermelde privacy rechten gratis wil uitoefenen, contacteer info@thematravel.be.

 • Toegang tot de persoonsgegevens die THEMA TRAVEL mogelijk over u beschikt
 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van uw persoonsgegevens
 • Schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

Als uw geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan uw zich altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van THEMA TRAVEL staat.

THEMA TRAVEL kan, afhankelijk van de aard van uw contact en uw bestemming, de onderstaande persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens

 • Voornaam en naam
 • Adres
 • Firmanaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteitskaart en/of paspoort

Informatie over uw gebruik van de THEMA TRAVEL website zoals onder andere; uw IP adres, browsertype en webpagina’s die u bezocht op de THEMA TRAVEL website

Gebruik van persoonsgegevens

THEMA TRAVEL gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst met THEMA TRAVEL
 • Het leveren van de diensten van THEMA TRAVEL
 • Het verzenden van gerichte reclame, updates en aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verbeteren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Het opmaken en verzenden van offertes, facturen en het innen van betalingen
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Statistische doeleinden

Verzamelen van persoonsgegevens

THEMA TRAVEL verzamelt persoonsgegevens tijdens: 

 • Een samenwerking met THEMA TRAVEL
 • Een bezoek aan de website
 • Het gebruiken van de diensten van THEMA TRAVEL
 • Het aankopen van producten van THEMA TRAVEL
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • Correspondentie met THEMA TRAVEL
 • Het meedelen aan THEMA TRAVEL van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Een offerteaanvraag
 • Het uitwisselen van business cards 

Bewaartermijnen

THEMA TRAVEL respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantengegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Spontane sollicitaties worden gedurende 1 jaar bewaard.

Toegang voor derden

THEMA TRAVEL geeft uw persoonsgegevens nooit aan derden, behalve wanneer het nodig is voor het verlenen van de diensten van THEMA TRAVEL en de optimalisering daarvan. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat THEMA TRAVEL uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer THEMA TRAVEL hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Mediahuis Bezoek Pixel registreert uw bezoek op de site van Thema Travel en voegt deze informatie toe aan de gebruikersprofielen van Mediahuis.  Deze pixel wordt gebruikt door Mediahuis voor het personaliseren van reclameboodschappen vanuit Mediahuis. Deze informatie per gebruiksprofiel wordt niet gebruikt voor partners of adverteerders.

Andere websites

Onze website bevat mogelijk links naar andere websites. THEMA TRAVEL is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

THEMA TRAVEL is actief bezig met haar privacybeleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoekt u best regelmatig de website en de pagina over het privacybeleid.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop THEMA TRAVEL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contacteer THEMA TRAVEL

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de wijze waarop THEMA TRAVEL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan:

 • Per e-mail: info@thematravel.be of
 • Per post: THEMA TRAVEL bvba, Kuringersteenweg 170B, 3500 Hasselt