Reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen vzw

Elke persoon die bij Thema Travel een reis boekt, aanvaardt onderstaande reisvoorwaarden. Bij een online boeking wordt er gevraagd de akkoord te gaan met de reisvoorwaarden, als men telefonisch boekt worden de voorwaarden automatisch aanvaard.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht:

1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

 • de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
 • informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering.
 • de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

 • dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.
 • naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reis-organisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
 • voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laat-tijdig gesloten contract.

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Totstandkomen van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 5: Prijs van de reis

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

 • de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/ofde voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

2. De in het contract overeengekomen prijs mag in geen geval verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die dag van het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft.

Artikel 6: Betaling van de reissom

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 45 dagen voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking

De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor afreis

1. Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 10: Verbreking door de reisorganisator voor afreis

1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

 • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen; zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 • ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. Voor reizen die geannuleerd worden als gevolg van corona-maatregelen, zal de volledige reissom gecompenseerd worden aan de hand van een voucher. Deze voucher is 1 jaar geldig.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract tenzij:

 • de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, tenminste 14 dagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
 • de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 11: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 12: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst wordt in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 15: Klachtenregeling

1. Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.

2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reis-organisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 1 maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 16: Geschillencommissie Reizen

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 € heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Geschillencommissie Reizen vzw - Secretariaat - Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, Tel: 02/277.62.15 - Fax: 02/277.91.00 - Email: reisgeschillen@clv-gr.be

Artikel 17: Arbitrage of Rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 €, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 € staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Bijzondere reisvoorwaarden

Annulatie door de reiziger

De reiziger kan ten allen tijden zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren. De annulatie moet zo snel mogelijk aan Thema Travel worden meegedeeld. De kosten hieraan verbonden zijn steeds integraal verschuldigd. Het annuleren moet schriftelijk gebeuren.

Kosten hieraan verbonden :

 • tot 52 dagen voor afreis : 50% van de totale reissom
 • 51 tot 31 dagen voor afreis : 75% van de totale reissom
 • van de 30ste dag tot de dag voor vertrek : 100% van de totale reissom

In elk geval worden alle aan derden verschuldigde sommen bij de hiervoor genoemde bedragen gevoegd. Het totaal van de geëiste sommen kan in geen geval meer bedragen dan de reissom.

Medische Reisgeschiktheid

Indien u zich inschrijft voor een Thema Travel reis, is het verstandig om goed te overwegen of uw algemene gezondheidstoestand het toelaat om deel te nemen aan de reis in kwestie. De ene reis is fysiek zwaarder dan de andere. Bij twijfel kan de reisleiding u steeds helpen de juiste inschatting te maken.

Wanneer u zich inschrijft, verklaart u zich automatisch ‘medisch geschikt’ om deel te nemen aan het programma zoals beschreven op de website of in detail overlopen tijdens de infosessie.

Bagage

De omvang en het gewicht van de bagage moeten steeds conform de internationale bagageregels van de luchtvaartmaatschappijen zijn. Voor busreizen hanteren we een maximum van 28 kg per persoon. Voor vliegreizen hanteren we de bagagevoorschriften van de betrokken maatschappij. Afwijkingen kunnen enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vergunning A1989 – Thema Travel

Verzekering

De verzekerde personen: De natuurlijke personen met naam vermeld in de rubriek “Verzekerde Personen” van de Bijzondere Voorwaarden. Zij dienen gedomicilieerd te zijn in België of Luxemburg en er gewoonlijk minstens 9 maanden per jaar te verblijven

Thema Travel - Lid van Garantiefonds Reizen

De reissector evolueert voortdurend. Innovatie is een sleutelwoord: het creëert meer reis­ en vakantieplezier. Maar bij een consument kan het voor verwarring zorgen. Vandaar dat de wetgever de consument/reiziger wil beschermen tegen minder bonafide actoren. De reiscontractenwet van 1994 verplicht voldoende garanties, zoals de Europese Richtlijn in haar artikel 7 bepaalt. Deze wet bepaalt onder meer dat de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar over voldoende garanties dient te beschikken, om in geval van financieel onvermogen, hun verplichtingen jegens de reizigers verder na te komen. Zij dienen ervoor te zorgen dat de reeds voldane bedragen aan de reiziger kunnen worden terugbetaald en, indien de reis reeds een aanvang heeft genomen, moeten zij zorgen voor de repatriëring van de vakantieganger.
De reiscontractenwet zorgde ervoor dat binnen de reissector het initiatief groeide om het Garantiefonds Reizen op te richten. GFG zorgt ervoor dat de reiziger binnen de wetgeving volledig beschermd is tegen faillissementen in de sector. Daarnaast vervult GFG een grote preventieve taak. Het fonds screent nauwgezet alle aangesloten reisorganisaties, reisbemiddelaars en reisbureaus. Aanbieders in financiële problemen of malafide aanbieders worden op die manier sneller opgespoord. Het GFG-label staat met andere woorden voor klaarheid, zekerheid en vertrouwen. Een garantie voor zowel reizigers als de reissector!
In het geval van een faillissement van uw reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau zijn er 3 mogelijkheden:
- U krijgt uw voorschot terug. Zo kunt u een andere reis boeken.
- U kunt toch op reis gaan, zonder dat u enige hinder ondervindt.
- U kunt uw reis in de beste omstandigheden voortzetten.
In elk geval komt GFG tussen en neemt de verantwoordelijkheid over. GFG zorgt dus telkens voor een passende oplossing. Vergewis u er dan ook voor elke reservering van dat uw reisagentschap, touroperator of online-reiskantoor is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen.

Reizen in de kijker


Natuurcruise Noorse Fjorden & Denemarken

 • 06 jun - 13 jun 2021   Bus uitverkocht, eigen wagen mogelijk
 • 20 jun - 27 jun 2021   Bus uitverkocht, eigen wagen mogelijk
 • 04 jul - 11 jul 2021   Nieuw
 • 01 aug - 08 aug 2021   Nieuw
Natuurvakanties, Cruises op Zee

Cruise naar Venetië, de Griekse eilanden en Dubrovnik (Kroatië)

 • 21 mei - 29 mei 2021   Uitverkocht
 • 28 mei - 05 jun 2021   Uitverkocht
 • 04 jun - 12 jun 2021   Uitverkocht
 • 11 jun - 19 jun 2021   Uitverkocht
 • 24 sep - 02 okt 2021   Nieuw
 • 01 okt - 09 okt 2021   Nieuw
 • 08 okt - 16 okt 2021   Nieuw
Cruises op Zee

Contactgegevens

Halensebaan 154
3290 Diest

Plan je route

T. 078 15 27 07
T. 013 35 01 80

M. info@thematravel.be

IBAN: BE44 7350 2508 0245
BIC: KREDBEBB